3D array

اسکریپت کاربردی3DARRAY  یک Helper جدید برای 3DMAX است که همان کاری را که ابزار Array انجام می دهد را اعمال می‌کند، اما با برخی از ویژگی‌های بیشتر و کاربردی تر از نمونه استاندارد نرم افزار MAX، بنابراین شما همیشه می توانید فاصله، چرخش، مقیاس گذاری بین اشیا objects آرایه ای یا از splines برای موقعیت‌های 1D ، 2D ، 3D استفاده کنید. همچنین از یک ویژگی تصادفی استفاده کنید که می تواند فاصله، چرخش، مقیاس بندی را تصادفی کند.